ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

 

В “ЛАЗЕР ПЛЮС” ЕООД е внедрена и функционира Интегрирана система за управление на качеството и околната среда (ИСУ) в сътветствие с изискванията на ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015 и следния обхват:
„ИЗРАБОТКА НА МЕТАЛНИ СУВЕНИРИ И ДЕТАЙЛИ ЧРЕЗ ЛАЗЕРНО РЯЗАНЕ И ГРАВИРАНЕ.“

За изпълнение на своята политика по управление, Ръководството на „ЛАЗЕР ПЛЮС” ЕООД е определило следните основни цели :

  да доставя продукти, които да съответстват на изискванията на клиентите;

  увеличаване броя на клиентите на организацията;

  повишаване на качеството и разширяване на обхвата на предлаганите продукти;

  осигуряване на съответствие с приложимите нормативни и други изисквания, които организацията е приела да изпълнява по отношение на качеството на продуктите и околната среда;

  оптимизиране на процесите чрез използване на нови технологии и оборудване, с цел повишаване на качеството и предотвратяване на замърсяването от дейността си;

  провеждане на обучения и непрекъснато повишаване на квалификацията на служителите и работниците, включително с цел повишаване на личната им отговорност към опазване на околната среда;

  повишаване на ефективността при използване на наличните материални, човешки и финансови ресурси;

  поддържане на мотивацията на всички служители за подобряване на ежедневната работа, личната отговорност за опазване на околната среда и осъзнаване на поетия ангажимент за предотвратяване и недопускане на замърсяване от дейността си;

  постоянно подобряване на Интегрираната система за управление на качеството и околната среда.

РЪКОВОДСТВОТО ПОЕМА АНГАЖИМЕНТ, В РАМКИТЕ НА КОНТЕКСТА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА, ДА СЛЕДВА СВОЯТА СТРАТЕГИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕЗИ ДЕЙНОСТИ С КАЧЕСТВО, ОТГОВАРЯЩО НА ИЗИСКВАНИЯ НА КЛИЕНТИТЕ И ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ, И С ГРИЖА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, В СЪОТВЕТСТВИЕ Е ЕСТЕСТВОТО, МАЩАБА И ВЪЗДЕЙСТВИЯТА ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА, КОИТО ОКАЗВАТ НЕЙНИТЕ ДЕЙНОСТИ И ПРОДУКТИ.

КАТО  УПРАВИТЕЛ  НА  „ЛАЗЕР ПЛЮС” ЕООД,  ДЕКЛАРИРАМ  ЛИЧНОТО  СИ  УЧАСТИЕ  И  ОТГОВОРНОСТ  ЗА  ИЗПЪЛНЕНИЕ  НА  ОБЯВЕНАТА  ПОЛИТИКА  ПО  КАЧЕСТВОТО И ОКОЛНАТА СРЕДА.


                                                               Управител:                                                                                          
                                                                                           Георги Панайотов