Европроекти


Проект BG16RFOP002-6.002-0237-C01 - "Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“, финансиран от Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Кратко описание на проекта вижте тук

Проект BG16RFOP002-2.040-0199-C01 - "Подобряване на производствения капацитет в "Лазер Плюс“ ЕООД“, финансиран от Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Кратко описание на проекта вижте тук

Във връзка с изпълнението на проект " BG16RFOP002-2.040-0199-C01 "Лазер Плюс“ ЕООД" обявява процедура за избор на изпълнител с предмет: "Доставка, монтаж, изпитване и въвеждане в експлоатация на Абкант - 1бр.“

Документация за участие в процедурата тукПроект BG16RFOP002-2.073-1960-C01 - „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 “, финансиран от Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Кратко описание на проекта вижте тукПроект BG16RFOP002-3.001-0417-C01 - „Повишаване на енергийната ефективност в "Лазер Плюс" ЕООД“, финансиран от Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие

Във връзка с изпълнението на горепосочения проект "Лазер Плюс“ ЕООД" обявява процедура за избор на изпълнител с предмет: "Доставка, инсталиране, изпитване и въвеждане в експлоатация на Машина за фибер лазерно рязане - 1бр.“

Документация за участие в процедурата тук

Кратко описание на проекта вижте тук

Тези публикации са създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикациите се носи от "ЛАЗЕР ПЛЮС” ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.


Проект BG-RRP-3.004-0503-C01- Технологична модернизация в предприятието, финансиран от Европейския съюз – NextGenerationEU.

Информация за проекта

Във връзка с изпълнението на проект " BG-RRP-3.004-0503-C01 "Лазер Плюс“ ЕООД обявява процедура "Избор с публична покана“ за определяне на изпълнител с предмет: "Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на CNC Координатна щанц машина.“

Документация за участие в процедурата тукТази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Европейския съюз – NextGenerationEU. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Лазер Плюс“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и ГД „Европейски фондове за конкурентоспособност“ в Министерство на иновациите и растежа.